Na krídlach lásky

Na krídlach lásky bez masky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenie a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou „VOP“) platia pre nákup ebookov (elektronických kníh) a online kurzov (ďalej oboje spoločne označované aj ako „digitálny obsah“ alebo „produkty“) cez webové rozhranie www.ziskovaveronika.eu.
 2. Nákup produktov prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho aj Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s používaním internetových stránok, www.ziskovaveronika.sk súvisia. 
 3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, než produkt kúpite. Prosím, prečítajte si VOP starostlivo av prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním produktu . Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Tým, že kliknete na tlačidlo „ Odoslať “, mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem. 
 4. 4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.ziskovaveronika.eu je Veronika Klenová Zíšková,(obch.meno: Veronika Zíšková), adresa Astrova 1228/2, 90501 Senica, IČO: 43 645 879, DIČ: 1049453735. Zapísaná v OÚ Senica, č. 240-17701 E-mail: na.kridlach.lasky@ziskovaveronika.eu.
 2. Predávajúcim je Veronika Klenová Zíšková,(obch.meno: Veronika Zíšková), adresa Astrova 1228/2, 90501 Senica, IČO: 43 645 879, DIČ: 1049453735. Zapísaná v OÚ Senica, č. 240-17701 E-mail: na.kridlach.lasky@ziskovaveronika.eu.
 3. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.ziskovaveronika.eu vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 4. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 5. Tovarom alebo službou sú všetky predajné produkty zverejnené na stránke www.ziskovaveronika.eu, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
 6. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.ziskovaveronika.eu, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google messenger).
 8. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
 9. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.ziskovaveronika.eu sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.
 2. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
 4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Platobné podmienky

 1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.ziskovaveronika.eu je možné platiť nasledovnými spôsobmi: a) platba online prostredníctvom platobnej brány GoPay (Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom). Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o. b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
 2. Zálohová platba za živé akcie je nevratná. V prípade, že sa kupujúci nemôže dostaviť na rezervovanú živú akciu, je možné nájsť si za seba náhradu, alebo individuálne dohodnúť iný termín seminára (kurzu, workshopu), v prípade, že svoju neúčasť oznámi aspoň 10 dní vopred.
 3. Bonusy – Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (podľa informácie na predajnej stránke daného produktu na www.ziskovaveronika.eu budú zaslané po uhradení čiastky a uplynutí 14 dennej garancie ak nie je na predajnej stránke uvedené inak.

Dodacie podmienky

 1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu alebo poštou na uvedenú adresu kupujúceho riadne vyplnenej v objednávkovom formulári na stránkach www.ziskovaveronika.eu , je produkt zaslaný kupujúcemu.
 2. 2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod priečinky (propagácie, hromadné, spam).
 3. 3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu www.ziskovaveronika.eu si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
 4. 4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese www.ziskovaveronika.eu.

  5.5. Ak vám kniha neprišla do 7 dní, informujte o tom predávajúceho na príslušný kontakt alebo mail uvedený na stránkach www.ziskovaveronika.eu.

 Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Záruka

 1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. 2. Za svoje produkty Veronika Klenová Zíšková ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia zistíte, že tento produkt nie je pre Vás, vrátime Vám peniaze naspäť.
 3. 3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu na.kridlach.lasky@ziskovaveronika.eu spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
 4. 4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.
 5. Kupujúci pri uplatnení garancie s vrátením peňazí na účet je povinný zmazať získané elektronické produkty (eBook, mp3 nahrávku, video), je trestné i akékoľvek šírenie ďalej.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia elektronického produktu, a to elektronickou formou na e-mail: na.kridlach.lasky@ziskovaveronika.eu s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu.
 2. 2. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene produktu poníženou o výdavky spojené s prijatím platby cez platobnú bránu a teda uhradené tretej strane – prevádzkovateľovi platobnej brány. Čiastka bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzov.
 3. 3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
 3. 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 4. 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 5. 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 6. 6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Zodpovednosť za obsah webu

 1. Webová stránka www.ziskovaveronika.eu môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Alternatívne riešenie sporov a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: na.kridlach.lasky@ziskovaveronika.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 4. 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

 1. Digitálny obsah zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje na plnú funkčnosť, aby ste mali k dispozícii hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte .doc a pdf . Na prehranie obsahu v on-line kurze v členskej sekcii je nutné sa prihlásiť do vášho užívateľského účtu zadaním prístupových údajov. Obsah prehráte s pomocou internetového prehliadača podporujúceho audio prehrávanie. Softvér musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre on-line prehrávanie obsahu je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby váš hardvér umožňoval zvukový výstup. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Produkty sú vytvorené s využitím mojich znalostí a skúseností a rokov praxe. Jedná sa o návody a odporúčania a záleží len na vás, ako ich v praxi použijete a akú starostlivosť a úsilie budete venovať uvádzaniu týchto informácií do praxe. Preto nemôžem zodpovedať za to, aké konkrétne výsledky na základe produktov sami dosiahnete. Produkty nenahradzujú osobnú konzultáciu. (ak máte produkty týkajúce sa zdravia, potom odporúčam sem pridať aj text nasledujúceho významu: „Upozorňujem, že nejde o zdravotné služby. Ak je v popise produktu uvedené odporúčanie na predchádzajúcu konzultáciu s lekárom alebo iným odborníkom, berte prosím toto odporúčanie vážne.“ ) Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitie ďalším osobám. Porušenie autorských práv je postihnuteľné nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť aj o trestný čin.
 3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET . Po zakúpení on-line kurzu obdržíte po úhrade ceny prístupové údaje na prihlásenie do vášho užívateľského účtu, tak ako je uvedené v časti o dodacích podmienkach (čl. V. VOP). Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť ich použitie tretím osobám. Ako Kupujúci sa taktiež zaväzujete udržiavať vaše údaje uvedené v užívateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade závažného porušenia vašich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto VOP som oprávnená vám užívateľský účet zneprístupniť či zrušiť. Rovnako tak v prípade porušenia vašich povinností týkajúcich sa ochrany autorských práv.

Vybavovanie sťažností riešení spotrebiteľských sporov

 1. Ak máte k uzavretej Kúpnej zmluve, jej plneniu či mojej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese www.ziskovaveronika.eu
 2. Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad pre ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami. 
 3. Pokiaľ medzi mnou ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Českej obchodnej inšpekcie  www.coi.cz Spotrebiteľ môže využiť aj platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 4. Uvádzam, že nie som viazaná žiadnymi kódexmi správania (§ 1826 ods. 1 písm. e) NOZ). 

Záverečné ustanovenia

 1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúcej. 
 2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na webovom rozhraní. 
 3. Vezmite prosím na vedomie, že som oprávnená tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky. 
 4. Tieto VOP sú účinné od 21.5.2024  

Veronika Klenová Zíšková