Na krídlach lásky

Na krídlach lásky bez masky

ochrana osobných údajovPokiaľ ste mojim zákazníkom odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie o ochrane osobných údajov).
Kto je správca?
Moje obchodné meno je Veronika Zíšková, IČO 43 645 879, so sídlom Astrová 1228/2, 90501 Senica zapísaná v OR
pod spisovou značkou OÚ Senica, č. 240-17701 
Vaše osobné údaje spracovávam ako správca tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, na ako dlho a vyberám prípadné ďalších spracovateľov, ktorý mi so spracovaním budú pomáhať.
Kontaktné údaje
Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle 0903/181801 alebo na e-mail: na.kridlach.lasky@ziskovaveronika.eu

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajom a GDPR, a teda že:
budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej činnosti či udelenia súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožním a budem vás podporovať uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúceho dôvodu (pre naplnenie týchto účelov:
● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy služieb, plnenie zmluvy
vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno nutne potrebujeme k plneniu zmluvy
(napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zaslanie online kurzu)
● vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníci, vaše osobní údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
● marketing – zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie a na čo klikáte v e-mailu a kedy je
najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu X rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, posielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu po dobu X rokov od jeho udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.  
● pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať také inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebook, a to po dobu X rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
● fotografická dokumentácia – živé akcie napr. festivaly, workshopy, rituály
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčaných lehôt, pokia zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.
Cookies
Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobeniu zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Naše/moje webové stránky je možné prechádzať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používaním cookies môžete na svojom počítači zakázať.
Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné.
Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.
Predania osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovaateľov, ktorý vedia data ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujem.
Sú to poskytovatelia následovných platforiem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
Facebook
Google
účtovná firma
Je možné, že se v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie a spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania.Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako u seba.
Predávanie dát mimo Európsku úniu
Všetky spracovania osobných údajov budú vykonávané na území EU alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Pokiaľ budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktuje ma prostredníctvom e-mailu: na.kridlach.lasky@ziskovaveronika.eu
Máte právo na informacie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístu ma môžete vyzvať a ja vám doložím v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo uvidíte, že sú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovania (napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.).
Právo na prenesiteľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovej čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 10 dní.
Právo na vymazanie (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje od seba, zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujem 15 dní.
V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budem informovať na e-mail.
Stažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem moc rada pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
Odhlásenie sa zo zasielania newletterov a obchodných oznámení, E-maily s inšpiráciou, články či produktami a službami vám posielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorý budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabepečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 12.3.2022